تغییر هنجارهای کاری جامعه – این‌بار اخلاق

مدت زیادی ننوشتم. مباحث و نظرهایی بسیار ارزشمند در نوشته قبل مطرح شد که هر پاسخی که می‌خواستم به آن‌ها بدهم، ناقص بود. اگر برخی شدید شدنها و تنبلیهای این روزهای من مورد اغماض قرار بگیرد، باید بگویم که دلیل ننوشتم این بود احساس میکنم که باید در مورد مباحث مطرح شده کمی عمیق شوم و شاید یک مدل دینامیک سیستم را توسعه دهم که هیچ موضوع و پارامتری در آن مغفول نشود و این کار کمی وقت میخواهد و ذهن آزاد.

یکی از دیگر پارامترهایی که در مدل دینامیک سیستم هنجارهای کاری اجتماع با آن روبرو هستیم، موضوع اخلاق است. موضوع این است که این روزها جامعه با تغییر هنجارهای اخلاقی روبرو است. رشوه و دروغ گسترش یافته است و به عنوان ابزار مدیریت تلقی میشوند. رشوه و دروغ هر دو دارای کارکردهای برونسازمانی زیادی شدهاند که متاسفانه این روزها با یکی دو مدل کثیف از آن روبرو هستم.

اما چاپلوسی (بخوانید نفاق) و دروغ دو آفت درون سازمانی هستند که هر سازمانی را به انحطاط میکشانند. شوربختانه دروغ در تمامی موارد دارای نقشی پر رنگ است. دروغگویی افراد به همدیگر مشتمل بر مدیران، کارکنان و کارفرمایان عرف منحوسی است که سرطانوار در حال گسترش است. پس در تغییر هنجارهای کاری جامعه تا اینجا این عوامل دخیل هستند.

  • اخلاق
  • سطح علمی جامعه
  • اقتصاد (دانشمحور) و کارکردهای آن

این سه عنصر تا به اینجای کار دارای تاثیرهای فراوان در تعیین و تغییر هنجارهای کاری جامعه هستند. به یقین نظرهای ارزشمند دوستان میتواند در تبیین مدل دینامیک سیستم هنجارهای کاری نقشی تعیین کننده داشته باشد.