امروز به سیاق مرور ایام ماضی ، بر گنجینه عکسها گذری داشتم.


باری افسوس خوردم بر ناتوانی های خویش و غبطه خوردم بر توانمندی دیگران .

اینکه با تمرکز بر حوزه مهندسی نرم افزار ، آنهم در زمینه نرم افزارهای سفارش مشتری هنوز با ۱۰۰۱ مشکل روبرو هستیم و حال در گوشه ای دیگر از شهر کوچک ما در یک مغازه این همه خدمات گسترده ارائه می شود از فروش دفتر و کتاب و کلاسور پاپکو تا برنامه نویسی و تجارت الکترونیک.!!

همیشه وصف اصغر و تقی و نقی و مجتبی می کردیم که در شرکتشان از شیر مرغ تا جان آدمیزاد هست ، حالا باید ببینند که چه بسا افرادی با تکیه بر برنامه ریزی صحیح و با بهره برداری از تجربیات شرکت های فراملیتی در ۲۰ متر مربع خدماتی گسترده را ارائه می دهند

عملیات ساختمانی بهساد به دلیل سرما و برف به کندی پیش می رود.

لبخند یک حنیف