امروزه ، فناوری اطلاعات در کنار خیلی از مسائل مهم به عنوان یکی از نیازهای اولیه زندگی مردم قرار دارد.!