عکس های جدید و قدیم از بهساد

این آقا مسعود قلمی برای اجرایی شدن سیستم هپکو خیلی زحمت کشید. دستش درد نکند
من! برای حضور در بازارهای گسترده باید مجهز بود.
آقای باقری، مدیر محترم برنامه ریزی شرکت یاسان – از مشتریان خوب و بالغ
آقای حیدری- معاونت محترم توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی
چند وقت پیش من را به سیاسی کاری در فضای IT استان متهم کردند که در این مورد در پست های بعدی خواهم نوشت.

 Posted by Picasa