ساختمان جدید بهساد در حال ساخت می باشد….

چهارشنبه گذشته در مورد سیستم نمایندگی و نحوه تحویل موقت سیستم هپکو جلسه داشتیم.


دکترها در یک تصویر
آقای آویچ هم بودند و خارج از جلسه ، کلی از راهنمایی های ایشان استفاده کردیم. Posted by Picasa