عرض شود که چند روز پیش احساس کردیم که کمی رنگ و روی ۵s یا همان نظام آراستگی شرکت کم شده است. با بچه ها جمع شدیم و یک خانه تکانی اساسی انجام دادیم. تقریبا s اول و دوم و سوم به طور کامل اجرا شد. فکر می کنم با وضع قوانین تنبیهی و تشویقی که در مورد نظام داشته ایم . ۵s به صورت کاملا نهادینه در شرکت ادامه پیدا کند.
در مورد خانه تکانی هم که افراد به گروه های مختلف تقسیم شدند. منطقه آقای بیات هم به نظر می رسد که کمد بالایی شرکت می باشد. Posted by Picasa