برخی از مشتریان

   

 شرکت توانیر      شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
   
 شرکت توزیع نیروی برق استان

 خراسان رضوی
     شرکت برق منطقه‌ای اصفهان
   

 شرکت توزیع نیروی برق استان

 لرستان

     شرکت توزیع نیروی برق تبریز
 

 شرکت توزیع نیروی برق استان

 چهارمحال بختیاری
     شرکت برق منطقه‌ای زنجان
     جامعه‌المصطفی      شرکت آرین ماه‌تاب گستر
     شرکت ملی حفاری ایران      شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات

 مپنا
     شهرداری تهران      وزارت جهاد کشاورزی
     شرکت توزیع نیروی برق

تهران بزرگ
   
 شرکت توزیع نیروی برق

استان ایلام

انجام پروژه‌های نرم‌افزاری، یکی از دشوارترین تغييرات سازمانی محسوب می‌شود، بنابراین سازمان‌هایی چنین پروژه‌هایی را در حيطه ماموريت خود قرار می‌دهند که از بالندگی بالایی برخوردار بوده و دستيابی به تعالی دانش‌محور را در ماموريت‌های خود تعريف کرده‌اند.
افتخار ما اين است که در ساليان گذشته، در کنار چنین سازمان‌ها و افرادی قرار داشته‌ایم و جدا از کسب منافع مادی پروژه‌ها، به کسب تجربه و دانشی پرداخته‌ایم که در پروژه‌های آتی، می‌تواند ما را در انجام به‌تر کارها یاري‌گر باشد.
بر خود لازم می‌دانیم که از تمامی این سازمان‌ها و مديران دلسوز و آگاه آن‌ها به دلیل این‌که به ما اجازه هم‌راهی دادند سپاسگزاری نماییم