ديدگاه

بهساد براي ايجاد ارزش از راه تغيير در سازمانها زندگي مي کند. مشتريان «بهساد» سازمانهاي مختلفي هستند که دوست دارند بهتر زندگي کنند . احترام به مشتريان و برقراري روابطي صريح و صادقانه با جامعه اعم از مشتريان و ساير مردم كه به نحوي با شركت در ارتباط هستند و گسترش آن و رعايت اخلاق و صداقت مهمترين ارزش‌هايي مي‌باشند كه «بهساد» بيش و پيش از دستيابي به سود تجاري، خود را پايبند به آنها مي‌داند

ايجاد ارزش مبتني بر ابزار و روش‌هاي متفاوتي است که در حال حاضر راه‌حل‌هاي بهساد، به طور مشخص بر مبناي نرم‌افزار و در حوزه فناوري اطلاعات به مشتريان ارائه مي‌شود

در اين راستا، «بهساد» در مدت يازده سال گذشته، با گذر از فراز و نشيب و فراوان در موفقيت بسياري از مشتريان بزرگ و متوسط خود، ايفاي نقش نموده و دانش خود را به سنگ تجربه صيقل داده است.

 

 آموزش الکترونیک

مجموعه آموزش الکترونیک درباره تفکر سيستمی، معماری سازمانی و ....
 

 روزنوشت‌های بهساد

وبلاگ سازمانی شرکت بهساد در مورد فرهنگ سازمانی و کار و کسب دانش محور
 

 مقالات و تجربیات مکتوب

ارائه‌ها و مقالات ارائه شده توسط بهساد در مجامع علمی - تخصصی و  کارگاه های آموزشی
 

 همکاری با بهساد

اگر می‌خواهید به ما پيونديد و ادامه راه را با یکدیگر باشیم.